Κατηγορίες Blog

Ubuntu Server Basic Console Commands

Κοινοποίηση σε facebook
Κοινοποίηση σε twitter
Κοινοποίηση σε pinterest
Κοινοποίηση σε linkedin
Κοινοποίηση σε google
Κοινοποίηση σε reddit
Κοινοποίηση σε vk
Κοινοποίηση σε odnoklassniki
Κοινοποίηση σε tumblr
Κοινοποίηση σε digg
Κοινοποίηση σε skype
Κοινοποίηση σε stumbleupon
Κοινοποίηση σε mix
Κοινοποίηση σε telegram
Κοινοποίηση σε pocket
Κοινοποίηση σε xing
Κοινοποίηση σε whatsapp
Κοινοποίηση σε email

Hi, as I’ve mentioned in another article, because of my job as a web developer, I have very little time for posts and videos.

It goes without saying that when I get time I will upload all of my archive I have created from time to time to troubleshoot problems that every company faces in its day to day life, from almost free cloud setup to multiple e-shop automations and more, as well as computerization.

Today, I am giving you my personal Ubuntu Server master command file that I had made for Ubuntu Server in Google Cloud (I will be uploading videos for $ 300 free Virtual Private Server to Google Cloud and how to claim it, setup, settings etc)

Note that some commands may not have the sudo up front, so add it or get admin rights with sudo su – on the console to prevent it from being used.

Οι εντολές:
01. Upgrading software sources: sudo apt-get update
02. Software update: sudo apt-get upgrade
03. Upgrade operating system: sudo apt-get dist-upgrade
04. Upgrade operating system...: && (πχ εντολή && εντολή)
05. Refresh web server: sudo /etc/init.d/apache2 reload ή sudo service apache2 reload
06. Restart server: sudo shutdown -r now ή sudo reboot
07. Off server: sudo poweroff
08. Edit File (Document): sudo nano eggrafo_path
09. Delete completely eg: sudo apt-get remove -y onoma* && apt-get purge -y onoma* && apt autoremove
10. Download file: wget link_arxeiou
11. Install deb file with command line: sudo dpkg -i DEB_PACKAGE
12. Uninstalling a deb file: sudo dpkg -r PACKAGE_NAME
13. Configure deb file again: sudo dpkg-reconfigure PACKAGE_NAME
14. Show files & folders: ls -R
15. Show files & folders on a specific path: ls -R /var (το var είναι παραδειγμα φακέλου) 
16. Show files & folders you don't have access to: sudo ls -R /root (χρησιμοποιούμε το sudo)
17. Rename or& moving files & φακέλων: mv "old location" "new location"
 for multiple files: mv file1 file2 file3 -t DESTINATION
 for all files & folders: mv /phgh/* /proorismos/
18. Delete files: rm -f filename
19. Copy files: cp (-i or -b) /media/sda3/SkyDrive/untitelds.mpg /home/levan/kdenlive
 By using -i for interactive you will be asked if you would like to replace the file
 or you can use -b to create a backup of your file
20. File compression: zip -r my_arch.zip my_folder
21. Decompression file: unzip file.zip -d destination_folder
  decompression tar.gz file: tar -xvzf arxeio.tar.gz
22. Creating a folder: mkdir onoma
23. File rights: sudo chown -R username:group directory (will change ownership (both user and group) of all files and directories inside of directory and directory itself.)
  sudo chown username:group directory (will only change the permission of the folder directory but will leave the files and folders inside the directory alone.)
  view all users: compgen -u
  view all groups: compgen -g
24. Rights chmod: all directories inside a folder to 755: drwxr-xr-x
  4 is read
  5 is read/execute (execute is always needed for directories)
  6 is read/write
  7 is read, write, and execute
  The first number is Owner, the second is Group, and the third is Other. Thus 644 is 
  sudo chown -R www-data:www-data wp-content/uploads/
25. Connect as root: sudo su -

Δεν υπάρχουν σχόλια on Ubuntu Server Basic Console Commands

Γράψτε ένα σχόλιο ή ερώτηση